Baha’ nakabati’ kaw
dayng ha katugmu
sa’ napuaw kaw sin higunghagas
sin kahashasan
limilibud ha ginhawa iban utukmu
sulay-sulayi kunu’ pama’mus kaw
sin rindurandam piyatalik
dayng ha kablangan sin langit
ampa in binhi’ nahulug
pa dahun sin angan-anganmu?

Baha’ pagkakaw simangputna
miyabutna in ummulmu
pa gadlang sin ayan
di’mu paka baha’ maaabut
in kasamungsayaan
piyusaka’ sin tubud luha’
binin kaymu ha isuk sin janji
iyugbukan sin dawat pula
piyagnukil sin lakam kaymu?

Baha’ awunpa tiyagaranmu
hisulat ha gikapan sin alun
magad sumangsang sug
sumulak sin silak bulan
atawa baha’ ubus muna hiyablun
miyakay kaw sutla’ malinig
miyamagad ha guta’
sin salam nakakandut
ha pipil sin kasilasamu
pa mahadjana’
ha wayina pagsilang pangkat?

Baha’ limingi’ kaw pa lawa
tuu in nakapamatamu
ampa bat in paghablunmu
sin kakana’ pula lakam kalima
iyanjibihan sin gaddung
ampamu hinang panamung
piyamatawimu ha mayran
iban sin uyummu lapat taguban?
.

Nelson Dino

Nelson Dino holds a Master in Visual Arts from the University Malaysia Sabah. His creative works include short story, novel, and poetry. He is also into poetry reading and song writing in bahasa Sug. As an artist, he is a recipient of he Excellence in Poetry and Music Award at Northern Illinois University, The 100 Best Work at the 2nd ASEAN Poetry Writing Competition held in Purwokerto, Indonesia and the Sabah Literary Prize 2016 - 2017 given by the Sabah Language and Literature Council. He authored several books that tackle Tau Sug culture, history, society and language. Nelson is a proud Tau Sug.