Ano ang COVID-19 at Iba pang Batayang Impormasyon Tungkol sa Kasalukuyang Krisis?

Nababahala ka na ba sa kumakalat na bagong virus? Huwag mag-panic. Sa ganitong krisis, nakalalamang ang may alam. Basahin ang COVID-19 primer na inihanda ng aming opisina para sa inyong kaalaman.

Ang Coronavirus Disease 2019 o COVID-19 ay isang nakakahawang sakit na sanhi ng bagong coronavirus. Ito ay maaring maipasa sa pamamagitan ng maliliit na tilamsik ng laway mula sa taong maysakit kapag siya ay nagsalita, naubo o nabahing. Karaniwang nakakaranas ang taong may COVID-19 ng lagnat, ubo, at pagkahapo o hirap sa paghinga. Maaaring ding makaranas ang iba ng sakit sa katawan, sipon/baradong ilong, pamamaga ng lalamunan, at/o diarrhea. 

Kinakailangan nating seryosohin ang sakit na ito, lalo na’t wala pang natutuklasang lunas para rito. Sa kabila nito, may mga magagawa tayo upang maiwasan ang pagkalat nito. Ayon sa mga eksperto, makakatulong ang pagsunod sa pinapatupad na social distancing o ang pagdistansya sa lipunan. Siguruhing hindi bababa sa isang dipa (1 meter) ang layo mula sa mga nakakasalamuha, lalo na kung nagpapakita sila ng mga karaniwang sintomas ng sakit. 

Sundin din ang tamang pamamaraan ng pag-ubo. Takpan ang ilong at bibig ng tisyu o manggas ng damit o loob ng siko sa tuwing uubo o babahing. Iminumungkahi ng mga doktor ang regular na paghuhugas ng kamay gamit ang sabon at malinis na tubig. Gawin ito nang hindi bababa sa 20 segundo. Iwasan din ang paghawak sa bibig, mata at ilong upang maiwasan ang pagkahawa, hindi lang sa COVID-19 kundi pati na rin sa iba pang sakit. 

This campaign is an initiative of the Office of the Minority Leader to help the Bangsamoro Government’s information drive on COVID-19. Help us reach more readers in Bangsamoro by sharing these infographics. Download here.